جزوه درس روش هاي پیش بینی

بخش های اول و دوم

به تعداد 34 صفحه pdf

بهمراه جداول مورد نیاز و متن مثال نحوه انجام نمونه‌گیری

فهرست
نمونه برداري
رگرسیون
ماتریس
رگرسیون چند متغیره
آزمون فرض در رگرسیون
آزمون فرض ضرایب در رگرسیون
آزمون یک طرفه
فاصله اطمینان
سري زمانی
میانگین متحرك ساده
میانگین متحرك وزنی
هموارسازي نمایی ساده
هموارسازي نمایی دوبل
پیش بینی فصلی
جداول