هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره فرسودگی شغلی با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری متغیرفرسودگی شغلی

تعریف فرسودگی شغلی

رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی

رویكرد بالینی

رویكرد روانشناختی- اجتماعی

رویكرد تعاملی چرنیس

مدل كپنر

رویكرد ساختاری

علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی

ویژگیهای افرادمستعد فرسودگی

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

متغیر های جمعیت شناختی

عوامل فرسودگیی

درمان فرسودگی شغلی

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

راهبرد های فردی

راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی

منابع

 

 

 

مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار درسال1974 توسط فرودنبرگر معرفی شد.اكنون، ظهور و رشد این مفهوم را مرهون زحمات فرودنبرگر در نیویورك وماسلاچ و پانیس ودیگران( 1981)دركالیفرنیا می دانند.

 

 

 

 

فرودنبرگرفرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و یا ناكامی می داند كه به علت از خودگذشتگی فرد وهمچنین روش زندگی او یاارتباطاتی كه منجر به وصول نتیجه دلخواه نمی شود، بوجود می آید.فاربر ( 1983)در تعریف فرسودگی شغلی می نویسد: فرسودگی شغلی سندرمی است مركب از خستگی جسمی و عاطفی كه در نتیجه مواجهه مستقیم ودرازمدت فردبا مردم و در شرایطی كه از لحاظ هیجانی طاقت فرساست،در وی ایجاد می شود.

 

 

 

درزمینه تعاریف ارایه شده دررابطه با فرسودگی شغلی،فاربرنتیجه می گیردكه كلیه متخصصان درتعریف این پدیده دررابطه باچند نكته،اتفاق نظردارندبه عبارت دیگر،كلیه آنان می پذیرندكه فرسودگی شغلی به نحوی بازندگی دنیای پیشرفته وبه ویژه به محیط كاری،مربوط می شود.

 

 

 

تقریبا"كلیه متخصصان به طریقی فرسودگی شغلی را دررابطه با تنیدگی شغلی می دانند. در سال1990 چرنیس نشانگان فرسودگی شغلی را چنین تعریف كرد:كاهش انگیزه دركار، پاسخ درگیریهای شدید،عدم رضایت،كناره گیری روانی و خستگی عاطفی.