هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری ویژگی های شغلی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مرتبط با ویژگیهای شغلی

پیامدهای ویژگی های شغلی

نظریه های طراحی شغل

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

 

 

همه ما با این واقعیت كه مشاغل با یكدیگر متفاوتند و برخی از مشاغل نسبت به بقیه چالش انگیزتر و جذابترند، آشنا هستیم. این واقعیتها مورد توجه محققان كه در زمینه رفتار سازمانی به تحقیق مشغولند نیز میباشد. واكنش آنان در برابر این موضوع، ارائه نظریههایی درباره ویژگیهای كار یا شغل بوده است ( رجیو، 2007).

 

 

 

الگوی ویژگیهای شغلی (JCM) توسط هاكمن و اولدهام (1975) مطرح گردید و چندین سال مراحل تكاملی خود را سپری كرد. این الگو چنین بحث می كند كه اساس پیچیدگی و غنی سازی مشاغل با افزایش نگرشهای شغلی، انگیزش و عملكرد شغلی همراه است.

 

 

 

آنان خصوصاً فرض كرده اند كه پنج هسته اصلی ویژگیهای شغلی (تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال وظیفه، پسخوراند حاصل از شغل) بر سه حالت بحران روانی (معناداری تجربه شده كار، مسئولیت تجربه شده از نتایج كار و آگاهی از نتایج واقعی فعالیت های شغلی) اثر دارند و این سه حالت نیز به نوبه خود بر (نتایج كار، انگیزش درونی كار ، خشنودی از كار ، اثر بخشی شغلی و غیبت) اثر دارد.