هدف از این تحقیق بررسی رضایت مشتری با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مشتری    
رضایت مشتری    
الگوهای رضایت مندی مشتری    
الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی    
الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی    
الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی    
الگوی رضایتمندی مشتری اروپایی    
الگوی رضایتمندی مشتری سوئیس    
الگوی رضایتمندی مشتری مالزی     
الگوی رضایتمندی مشتری دوین و دیگران     
تشريح مدل شاخص ملي رضايت مشتري در تركيه، آيدين و اوزر     
تشريح مدل شاخص ملي رضايت مشتري در تركيه، ترکییلماز و اوزکان      
مشتری محوری      
رويكرد مشتري‌مدار    
پیشینه پژوهش    
پژوهش های داخلي    
پژوهش های خارجي    
جمع بندی پیشینه پژوهش    
مدل مفهومی پژوهش    
مدل تحلیلی پژوهش    

 

 


یکی از گام های مهم در اجرای مدیریت کیفیت جامع، تعریف مشتری است که باید مشتری فعلی و بالقوه سازمان تعیین شود. از دیدگاه مدیریت کیفیت، تعریف مشتری وسیع¬تر است و هر نوع مشتری داخلی و خارجی را شامل می¬شود و مشتری به هر کس یا سازمانی که تولید یا خدمت یک فرد یا یک گروه و یا یک سازمان را دریافت می-کند؛ اطلاق می¬شود. 

 

 


منظور از مشتری داخلی کارکنان سازمان و منظور از مشتری خارجی کسانی می¬باشند که مصرف کننده نهایی محصول یا خدمت سازمان هستند. در فرهنگ مدیریت کیفیت جامع هر فرد در هر واحد که کار می¬کند دارای دو نقش است که در نقش اول، ارائه دهنده خدمات و یا محصولات به همکار خود و یا به مشتری خارجی است و در نقش دوم، دریافت کننده خدمات و یا محصولات از فرد دیگر است.