هدف از این تحقیق بررسی مدیریت کیفیت با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مدیریت کیفیت فراگیر    
پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر    
فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر    
پیشگامان کیفیت    
دمینگ    
جوزف جوران    
آرماند فیگنبام    
فیلیپ کرازبی    
بیل کانوی    
مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری    
نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع    
ابعاد مدیریت کیفیت جامع    
توانمندسازی    
پاسخگویی    
سرعت    
صحت    
زیبایی فضای ارائه خدمات    
اعتماد محوری    
شفافیت و اطلاع رسانی    
انعطاف پذیری    
رعایت ملاحظات ارزشی واعتقادی    
پیشینه پژوهش    
پژوهش های داخلي    
پژوهش های خارجي    
جمع بندی پیشینه پژوهش    
مدل مفهومی پژوهش    
مدل تحلیلی پژوهش

 

 

 

واژه TQM از سه کلمه Total (فراگیر)، Quality (کیفیت) وManegment  (مدیریت) تشکیل شده است. بررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند. کلمه "Total" به این معناست که TQM  همه افراد و همه امور سازمان را در بر می¬گیرد. واژه "ًQuality" یعنی ارائه آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه "Manegement" یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می شود.

 

 


بودان  (1997) اشاره می کند که به مساله تعریف مدیریت کیفیت جامع  زیاد توجه نشده است و هر نویسنده تعریفی که مطابق با نظر اوست را می پذیرد. ویچر  (1990) اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم می کند که به موجب آن جامع به هر فرد درگیر در این فرآیند (شامل مشتریان و تامین کنندگان) کیفیت، به نیازهای مشخص مشتری و مدیریت؛ به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد. در واقع مدیریت کیفیت جامع یک فرایند مشتری محور است که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری می باشد.