دانلود پاورپوینت بررسی فقهی حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی جهت رشته حقوق در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎﻣﻪ ، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﻧﻈﺎم  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

 

 

 

در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ، ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 59 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ، اﻫﻤﻴﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺒﺎﺳﺎزي از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد . 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده 
انواع جراحی های ترمیمی
نتیجه گیری 
فهرست منابع