هدف از این تحقیق بررسی رفتار شهروندی سازمانی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
مدل ارگان (1998)
مدل پودساکف(2000)
مدل بورمن و موتوویدلو(2001)
مدل فار و همکاران(2004)
مدل گراهام
کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت
تقویت رفتار شهروندی سازمانی
تفاوتهای رفتار شهروندی سازمانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های غيرآموزشی
پیشینه تحقیقات
پیشینه تحقیقات داخلی
پیشینه تحقیقات خارجی

 

 


با ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، درستکاری، وجدان، رادمردی، اعتماد، معناجویی در کار، نوع-دوستی در محیط¬کاری و افزایش پژوهش¬های نوین با مفاهیم نوین، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند. هنسن  (2001) اشاره می¬کند که نیازهای کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته است. سازمان¬های کنونی در صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به ابعاد زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی کارکنان توجه کنند. معنویت در کار با افزایش خلاقیت، صداقت، اعتماد و تعهد در محیط¬ کاری همراه با بالا رفتن احساس تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خورده است.

 

 

 

ورود هوش معنوی در سازمان، به کارکنان این توانایی را می¬دهد تا چشم¬انداز یکپارچه¬تری را به دست آورند، بدین ترتیب زندگی کاری و شخصی با دنیای معنوی¬شان پیوند می¬خورد.همچون معنویت، محیط¬کاری در گذشته به رفتا¬رهای فراتر از وظیفه کارکنان مانند رفتا¬رهای شهروندی سازمانی نیز توجه زیادی نمی¬شد؛ ولی امروزه این امر در کانون توجه بسیاری از محققان، مدیران و سازمان¬ها قرار گرفته است.

 

 

 

امروزه سازمان¬ها به جای استفاده از سلسله مراتب خشک و رسمی و مشاغل بشدت غیرشخصی، به استفاده از ساختارهای کاری مبتنی بر تیم¬های مستقل متمایل شده¬اند. این امر بر اهمیت افزایش همکاری و نوآوری کارکنان افزوده است. همواره آن دسته از رفتار¬های شغلی کارکنان که تأثیر آنها بر اثربخشی عملیات سازمان زیاد است،  مورد توجه بسیاری از مدیران و محققان می¬باشد؛  ولی اغلب آنان فقط به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می¬کردند.

 

 

 

تقریبا از دو دهه پیش محققان میان عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا-نقشی  تفاوت قائل شده¬اند. منظور از عملکرد فراتر از نقش، رفتارهای شغلی فراتر از نقش¬های رسمی کارکنان است که معمولا از سوی سیستم¬های رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی-شوند.