هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی یادگیرنده با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
فرهنگ سازماني يادگيرنده
مقدمه   
 تعريف فرهنگ  
 تعريف فرهنگ سازماني   
  مدل هاي رايج فرهنگ   
 ويژگي هاي فرهنگ سازماني   
 نقش و كاركرد هاي فرهنگ در سازمان  
 شكل گيري فرهنگ سازماني   
 انواع فرهنگ سازماني   
 سطوح فرهنگ سازماني شاين 
 مفهوم سازمان يادگيرنده  
 تعريف سازمان 
 تعريف يادگيري 
 تعريف سازمان يادگيرنده 
 ابعاد سازمان يادگيرنده 
 ساختار سازمان يادگيرنده 
 تاثير ارزش بر فرهنگ سازماني 
 مديريت ساز مان هاي يادگيرنده  
 تاريخچه سازمان يادگيرنده 
 قواعد كلي در سازمان هاي يادگيرنده 
پيشينه تحقيق
 مقدمه  
 تحقيقات انجام شده در داخل وخارج 
 تحقيقات انجام شده در داخل كشور  
 تحقيقات انجام شده در خارج كشور   
 انواع مدل هاي هوش عاطفي  

 

 

 

امروزه جايگاه نيروي انساني و توسعه منابع انساني است كه مدار و محور تمام تحولات فكري و رشد و ارتقاء كيفيت فعاليت هاي انساني را در بر گرفته است.اين نكته فرآيندي است كه با توجه به اهميت آن تمام مسائل مرتبط با جهان مدرن را در ابعاد گوناگون در زير چتر پوشش خود قرار داده است.

 

 

 

سير تحول سرمايه مادي به سرمايه هاي انساني و مغزهاي متفكر تمامي معادلات را نيز دچار تحول كرده و در شرايط فعلي سرمايه انساني كارآمد را برتر از مرزهاي سرزميني و روي زمين در صدر نشانده، به طوري كه سخن از برابري سرمايه هاي مادي يك شهر با ذهن و انديشه يك دانشمند مي رود، لذا در دوره كنوني ذكر اهميت نيروي انساني سخني تكراري است اما غني سازي و توسعه نيروي انساني با استفاده از خط مشي ها ي مدرن يا روش هاي اجرايي سخني مد روز و قابل بحث مي باشد كه هر روز بر دامنه آن افزوده مي شود.

 

 


در واقع اين نكته به مباحثي باز مي گردد كه در عرصه جهاني به طور آشكارا مورد توجه است اما تربيت نيروي انساني كارآمد به روش هاي غير آشكار فصل پر اهميتي است كه در واقع ميزان توجه دولت ها و نظام هاي حكومتي جهان را به نمايش مي گذارد.بر اين نكته بايد افزود كه كشورهاي پيشرو همواره داراي نظام هاي تعليم و تربيت پيشرو مي باشند، نظام هايي كه محصولات فكري و تربيتي آنها به پيكره منابع انساني جامعه افزوده مي شود و نيروي انساني كار و تحرك تفكري براي توسعه همه جانبه را فراهم مي كند.

 

 


اين كه نيروي انساني به عنوان شاه فنر توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي نقطه عزيمت و منبع انرژي براي حركت به حساب مي آيد، نكته اي تازه به شمار نمي آيد، اما به نظر مي رسد كه در كشورهايي كه آموزش و پرورش شأن و منزلت واقعي خود را نيافته و به تبع آن رسالت شايسته و وظيفه ي نيرو پروري را در يك فرآيند آغاز تا انجام، عملي نمي كند، چالش هاي فراواني در مسير توسعه نيروي انساني مؤثر وجود دارد كه نقصان ها و كمبود هايي را فرا روي اين حركت به وجود مي آورد.